Буряад ТВ нютаг можонуудаар

Хии мори ямар удхатай бэ?

2 февраля 2022 522

- Хайшан гэжэ  зүбѳѳр хиидхулхэ хэрэгтэй бэ?
- Хяагтын аймагта хоёр ехэ урданай хии мори харабабди. Нэгэниинь 1600 оной гэжэ түүхэтэй.
- Буряад ТВ-гэй хии мори хиидхүүлээбди.
Какой смысл несет обряд  водружения хии морина и какие существуют правила?
Знали ли вы, что в Кяхтинском районе хранятся два древнейших хии морина? Один из них датируется 1600-ми годами.
Хии морин нашего канала теперь развевается над одной из кяхтинских деревень.

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @kudarinsky
Хугжэм @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша Чингис Гыргенов
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #мүнөөдэрайлшантай