Өөрыгөө яагаад олохоб, үйлэдбэриингээ үнэ сэн унагаангүй өөрыгөө мэдээжэ болгохо зүйл яажа байгуулхаб? Эдэ асуудалнуудта манай “Үлзы” гэжэ шэнэ дамжуулга соо Оулэн Базарова @miniiuulen харюусаха байха.

Оулэн Базарова о том, как найти себя, создавать свой бренд с нуля и недешевой стоимости на продукцию. Смотрите в новом проекте телеканала Буряад ТВ «Үлзы».

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev, Валерий Дамбаев @dambaev_valerii, Александр Чойбсонов @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – Булат Абидуев @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2021 он.