Yлзы

"Моя задача сохранить бурятскую культуру через одежду"

19 декабря 2021 1047

Өөрыгөө яагаад олохоб, үйлэдбэриингээ үнэ сэн унагаангүй өөрыгөө мэдээжэ болгохо зүйл яажа байгуулхаб? Эдэ асуудалнуудта манай “Үлзы” гэжэ шэнэ дамжуулга соо Оулэн Базарова @miniiuulen харюусаха байха.

Оулэн Базарова о том, как найти себя, создавать свой бренд с нуля и недешевой стоимости на продукцию. Смотрите в новом проекте телеканала Буряад ТВ «Үлзы».

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev, Валерий Дамбаев @dambaev_valerii, Александр Чойбсонов @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – Булат Абидуев @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2021 он.