Дондог Улзытуев. 85 жэл
Тэрэнэй шүлэгүүд буряад хэлэ шудалхада яажа туһалнаб? Уран шүлэгшын зохёолнууд соо ая ганга хаанаһааб?
Энээн тухай Баярма Раднаевагай фильм соо харагты. Дүүрэн хэмжээндэ ютуб-субагта ба Буряад ТВ субагай буудалда хаража болохо.

Как его стихи помогают учить бурятский? Откуда образ ая-ганги в творчестве поэта? Об этом в фильме Баярмы Раднаевой. Полную версию смотрите на ютуб-канале и сайте Буряад ТВ.
@minkultrb03
Центральная городская библиотека им. И.К.Калашникова

Дамжуулгын зохёогшо @bayarma_radnaeva
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагшад @zhagi_di @genghisgyrgenov