Мүнөөдэр Айлшантай

25 жэл соо тайзан дээрэ сугтаа!

18 ноября 2021 1076

Болот Сэсэгма Сандиповтанай бэе дааhан тоглолто мүнөөдэр Ород драмын театрай тайзан дээрэ үнгэрхэнь. Олон жэл соо сугтаа ажалжа, дуулажа ябахада ямар бэ, мүнөө үеын залуу дуушад болон тоглолтодо болоһон һонин ушарнууд тухай.

Энэ дамжуулга манай ютуб субаг, сайт дээрэ хараха аргатайт.

Полный выпуск на нашем ютуб-канале и сайте buryad.tv.

Хүтэлэгшэ @badmatsyrenova
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev
Гэрэл зураг хабсаргагша @genghisgyrgenov
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
«Мүнөөдэр айлшантай» дамжуулга манай ютуб субаг, сайт дээрэ хараха аргатайт.
Полный выпуск на нашем ютуб-канале и сайте buryad.tv.
Буряад ТВ, 2021 он. buryad.tv.official#buryatua#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал