Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ... 16-дахи дамжуулга.

4 ноября 2021 835

Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана.
Нааданда хабаадагшад: Цыцыгма Раднаева (@tsytsyggma), Батор Раднаев, Эржин Соборова (@erzhin_soborova), Надежда Абидуева (@nadezhda_abidueva).

@belen.helen.igra

Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @kudarinsky.
Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official