Мүнөөдэр Айлшантай

Мүнөөдэр айлшантай. Михаил ба Анна Рожинтан @kasymhanovich @aanchik_life

29 октября 2021 1440

"Эндэтнай ямар дулаан, юумэнтнай яагаа үнэгүй гээшэб?"
"Почему у вас так тепло и дёшево?"

Яхад Уласһаа ерэһэн нүхэднай яхад субагай ажал ябуулга тухай, хоёр арадуудай соёлой болон хэлэнүүдэй адлирхуу ба ондоо байлга тухай, «Ысыах олонхо» гэһэн яхад арадай һайндэр болон Буряад Уласай ажабайдал тухай хөөрэбэ.

Михаил и Анна Рожины - наши друзья из Якутии о работе на якутском телеканале, сходстве и различии культур и языков, крупнейшем якутском празднике «Ысыах олонхо» и жизни в Бурятии.

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Чингис Гыргенов
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official