Мүнөөдэр Айлшантай

Мүнөөдэр айлшантай. Раджана Дымбрылова

20 октября 2021 628

- Россиин 15 эрхим багшанарай тоодо орохонь хүндэ гээшэ гү?
- Багша аба тухайгаа.
⁃ Хари хэлэ зааха арганууд ямар бэ?
⁃ Англи болон буряад хэлэнүүдэй адлирхуу болон ондоо байлга тухай.

Раджана Дымбрылова о том, сложно ли войти в топ-15 лучших учителей страны, о своей методике  преподавания, отце-педагоге, сходстве и различии  английского и бурятского языков.

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша @a_bulat
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #мүнөөдэрайлшантай