Мүнөөдэр Айлшантай

«Мүнөөдэр айлшантай» - Вячеслав Бухаев, Сергей Намдыков, @muzeyrb

1 октября 2021 711

«Буряад Уласай уран зураашад»  гэһэн түсэлдэ хабаадагшад Санкт-Петербург хотодо ажаһуудаг уран барималшад юм. Түсэл харида нютагаа суурхуулжа байһан уран зураашадые нэгэдүүлнэ. Үзэсхэлэн октябриин 17 болотор харуулагдаха.

Бурятские скульпторы из Санкт-Петербурга – участники проекта «Художники Бурятии», объединяющего деятелей, не живущих в Бурятии, но прославляющих ее за пределами. Выставка в @muzeyrb продлится до 17 октября.
- Уран барималнуудай эди шэд тухай;
- Санкт-Петербург хотодо ажаһуудаг уран һайханай буряад мэргэжэлтэдэй ажабайдал;
- Уран барималнуудай хулгай;
- Уран зурааша болохын тула юун хэрэгтэйб?

О магии, заложенной в скульптурах, о жизни бурятского творческого комьюнити в  Санкт-Петербурге, о похищениях скульптур и о том, что нужно для того, чтобы быть художником.

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша @a_bulat
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official
#buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #мүнөөдэрайлшантай