Балдан Буянтуев: Би «Машзавод» гэһэн үйлэдбэридэ   боксоор һоригшоб.  Тамирай зам, хүмүүжэгшэд болон Буряадай боксын мүнөө сагай байдал тухай.

Балдан Буянтуев :  Я тренер по боксу с «Машзавода». О своем спортивном пути, учениках и сегодняшнем состоянии бокса Бурятии.