Манай айлшан Виктория Найданова, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, багша, буряад уран зохёолой шүүмжэлэлэй түүхэ болон мүнөө үе тухай хөөрөөд, өөрынгөө багшалха ажалдаа ямар шүүмжэлэлэй ажалнуудые хэрэглэдэг тухайгаа тодорхойлбо.

Об истории бурятской литературной критики и ее современном состоянии рассказала наша гостья Виктория Найданова, а также о том, как можно применить труды критиков в процессе преподавания литературы.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова