Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. “Англи хэлэ заахадаа хамта буряад хэлэеэ заанабди”

2 апреля 53

Айлшад - Арюна Абидуева Гусиноозерск хотын нэгэдэхи hургуулиин англи хэлэнэй багша, Цырегма Иринчинова Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи hургуулиин англи хэлэнэй багша англи хэлэ болон буряад хэлэ зааха талаар бэшэhэн hуралсалай ном тухай хөөрэбэ. Ажалайнгаа хажуугаар манай айлшад саг оложо шүлэг бэшэдэг болон hур харбадаг байна.

Наши гости, учителя английского языка, рассказали, как развивают родной язык, чем увлекаются во внеучебное время: кто-то пишет стихи, кто-то добивается серьезных результатов в национальном виде спорта.


Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова