Мартын 22,23-да Буряад Уласай арадай зʏжэгшэд – Болот, Жажан Динганорбоевтан – зохёохы замайнгаа ʏдэшэдэ урина.

22, 23 марта Народные артисты Республики Бурятия Болот и Жажан Динганорбоевы приглашают на свой творческий вечер.