2014 онһоо һээр шаалгаар угсаатанай соёлой уласхоорондын фестиваль үнгэргэгдэнэ. Үндэһэн арадаймнай заншалта мүрысөөн хэдэн зуун жэлэй гүнһөө эхитэй, юуб гэхэдэ, буряад-монголшуудай һуудал байдалай соёл эбэртэ бодо мал үсхэбэрилгэтэй нягта холбоотой ха юм. Һээр хухалха гээшэ эрэ хүнэй хүсэ шадал харуулхаһаа гадна, арадай ёһо заншалда хабаатай, нангин удхатай.

Международный этнокультурный фестиваль по разбиванию хребтовой кости «Алтан Мундарга» проводится с 2014 года. Традиционное национальное соревнование разбивания хребтовой кости дошло до нас из глубины веков, потому как бытовая культура бурят-монгол тесно связана с разведением крупного рогатого скота. Ломание костей одним ударом не только демонстрирует мощь и силу мужчины, но и имеет сакральное значение.