«Баатар-Дангина – 2024» мүрысѳѳндэ хабаадаһан тухайгаа «Хүүгэн баатар» боложо тодорһон Тамир Митыпов Жанна Гармаева болон Дарима Нимаева хүтэлбэрилэгшэнүүдтэеэ хѳѳрэбэ.

Об участии в Межрегиональном конкурсе «Баатар-Дангина – 2024» рассказали победитель в номинации «Хүүгэн баатар» Тамир Митыпов и его руководители Жанна Гармаева, Дарима Нимаева.