Эхэнэр хүнэй жаргал, нэрэ хүндэ гээшэ юун бэ? Шанга, бэлигтэй, гоё һайхан эхэнэрнүүд тухай дамжуулга.

В чем состоит женское счастье и достоинство? Программа о сильных, многогранных и красивых женщинах.