«Баатар-Дангина – 2024» мүрысѳѳндэ хабаадаһан тухайгаа «Эдир баатар» боложо тодорһон Жаргалсайхан Гомбоев Бэлигтэ Жигжитов болон Ольга Шарапова хүтэлбэрилэгшэнүүдтэеэ хѳѳрэбэ.

Об участии в Межрегиональном конкурсе «Баатар-Дангина – 2024» рассказали победитель в номинации «Эдир баатар» Жаргалсайхан Гомбоев и его руководители Бэлигто Жигжитов, Ольга Шарапова.