«Баатар-Дангина –2024» мүрысѳѳндэ хабаадаһан тухайгаа «Хүүгэн дангина» боложо тодорһон Дарису Чойдонова Людмила Банзаракцаева хүтэлбэригшэтэеэ хѳѳрэбэ.

Об участии в Межрегиональном конкурсе «Баатар-Дангина – 2024» рассказали победительница в номинации «Хүүгэн дангина» Дарису Чойдонова и ее руководитель Людмила Банзаракцаева.