Наһанай хизаарлалтагүй тулалдаан. Заншалта болоһон Хотын сэрэгэй-тамирай тулалдаануудай олон янзаар мүрысөөндэ Афган дайнай ветеранууд шандааһаар шанга арба гаратай, хоритойхон хүбүүдтэй тэмсэжэ, дүй дүршэлөөрөө хубаалдана.

Соревнование без возрастных ограничений. Единственный турнир в Бурятии, где ветераны афганской войны соревнуются наравне с юными ребятами.