Эсэгэ ороноо хамгаалагшын үдэр тухай Улаан-Υдэ хотын сагдаагай албанай хʏтэлбэриин 3-дахи ротын командир, капитан Бата Дамбаевтай хөөрэлдөөн.

О Дне защитника Отечества в разговоре с командиром 3-й роты ОБППСП Управления МВД России по г. Улан-Удэ, капитаном Бато Дамбаевым.