Эсэгэ ороноо хамгаалагшын үдэртэ зорюулагдаһан тамирай һайндэрэй хэмжээндэ хүүгэдэй болон абанарай элдэб конкурснууд, үндэһэн нааданууд үнгэргэгдөө.

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, в рамках которого прошли различные конкурсы и национальные игры для детей и пап.