Афганистанай болон сэрэгэй тусхай ябуулгануудай ветерануудай холбооной Буряадтахи таһагай хүтэлбэрилэгшэ Александр Хунтеев тус холбооной гэшүүн Эрдэни Доржиев хоёр Афган дайнда ябаһанаа, суг алба хэһэн нүхэд болон Уластаа үнгэргэдэг хэмжээ ябуулганууд тухай хѳѳрэбэ.

Руководитель Исполкома БРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александр Хунтеев и член Правления Эрдэни Доржиев рассказали о службе в Афганистане, боевых товарищах и мероприятиях, проводимых союзом в Бурятии.