Сагаалганаа яажа угтадаг, бүлэдөө ямар ёһо заншалнуудые сахидаг, үхибүүдтээ ямар һургаал, заабаринуудые дамжуулдаг бэ гэжэ Бато ба Сэсэг Тугалхановтан хөөрэбэ.

О том, как встречают Белый месяц, какие традиции соблюдаются в семье рассказали Бато и Сэсэг Тугалхановы.