Монгол орон Буряад оронһоо хүрэнгын хартаабха худалдажа абаха түсэбтэй. Манай хүршэнэр ямар янзын, хэды шэнээн хартаабха абахаар бэлэн бэ? Уласхоорондын уулзалгын үедэ үшөө ямар асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээб? Эдэ бүгэдэ тухай «Холын хараа» гэжэ дамжуулгадаа хөөрэхэбди.

Монголия заинтересована в приобретении семенного картофеля из Бурятии. Какие сорта заинтересовали наших соседей и в каких объемах они готовы их закупать? Какие вопросы еще обсудили в ходе международной встречи? Обо всем этом расскажем в нашей программе «Холын хараа».