Буряад арадай соёл урлалай хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулhан, Арадай уран бэлигэй улас түрын түбые олон жэлдэ ударидажа ябаhан дээдэ гарай мэргэжэлтэн, Орос Уласай соёлой габьяата худэлмэришэн Надежда Галсановна Донсороновагай ойн баярта дашарамдуулагдаhан хоёр дамжуулга «Буряад ТВ» субагта ноябриин 19, декабриин 5-да харахыетнай уринабди.

Передачи, посвященные юбилею Заслуженного работника культуры России, талантливого руководителя РЦНТ на протяжении десятилетий Надежды Галсановны Донсороновой смотрите на телеканале «Буряад ТВ» 19-го ноября и 3-го декабря.