Манай айлшан - Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин оюутан Аяна Санжаева “Булаг” гэжэ уран зохёолой бүлгэмэй түүхэ тухай болон энэ бүлгэмдэ hургуулиин байхадаа шүлэг бэшэжэ hураhан тухайгаа хөөрэжэ, өөрынгөө шүлэгүүдые уншаба.

Наш гостья - студентка БГУ им. Д. Банзарова Аяна Санжаева рассказала об истории первого школьного литературного кружка «Булаг» Судунтуйской средней школы Агинского округа, о своих первых литературных опытах и прочитала несколько своих стихотворений.

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова