Ноябриин 2-3-ай үдэрнүүдтэ Москва хотодо «Сообщество» гэһэн ехэ хуралдаан үнгэрөө һэн. Оросой Холбоото Уласай олониитын танхимай гэшүүн Светлана Хабаркова энэ форумдо ямар асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэһэн байгааб гэжэ хөөрэжэ үгэбэ.

2–3 ноября в Москве состоялся итоговый форум «Сообщество». О том, какие вопросы были обсуждены на этом форуме, нам рассказала член Общественной палаты РФ Светлана Хабаркова.