Манай айлшан - Буряад Уласай уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ Сергей Доржиев Монгол ороной уран зохёолшодтой холбоо харилсаагаа бэхижүүлhэнээ, эндэ hая Монголдо үнгэрhэн уласхоорондын уран шүлэгшэдэй фестивальда хабаадаhанаа, буряадаараа бэшэгдэhэн шэнэ номууд тухай хөөрэжэ, уран зохёолшодой холбооной ажалтай танилсуулжа, шухала асуудалнуудые табижа, түсэбүүдэрээ хубаалдаба.

Наш гость - председатель Союза писателей Бурятии Сергей Доржиев рассказал о работе Союза, об укреплении сотрудничества с монгольскими писателями, об участии бурятских поэтов в Международном фестивале поэзии монголоязычных народов, о новых книгах, также обозначил некоторые проблемы и поделился планами на будущее.

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова