Буряад зоной ажахын эшэ үндэһэн мал ажал эрхилэлгэ, табан хушуун мал үсхэбэрилгэ болоно гээшэ. «Холын хараа» гэһэн дамжуулгадаа буряад арадай заншалта үхэр мал үсхэбэрилдэг Гомбоевтоной бүлын фермэ, «Наадан-Сурхарбаанай» абарга бүхэ Батор Гармаевай ажахы тухай хөөрэхэбди.

Основа хозяйства бурят – скотоводство и содержание пяти видов животных. В этом выпуске мы расскажем о семейной ферме Гомбоевых и о хозяйстве чемпиона «Наадан-Сурхарбан» Батора Гармаева, которые разводят сакральных для бурятского народа животных.