Дамжуулгын айлшад – Хориин аймагай Тээгдын ба Хасууртын  дунда һургуулинуудай буряад хэлэнэй багша Светлана Чимитова шабинараараа. Хүүгэд буряад хэлэндэ дуратай байһанаа хөөрэжэ үгөө, шүлэгүүды уран гоёор уншаа.

Гости программы – учитель бурятского языка Светлана Чимитова со своими учениками из Тэгдинской и Хасуртайской школ Хоринского района. Ребята рассказали о любви к бурятскому языку, а также выразительно прочитали стихотворения.