«Аза хүсэл» гэhэн зохёохы бүлгэм буряад хэлэ болон урданай ёhо заншал сахиха зорилготой байгуулагдаhан. Эндэ Буряад Уласай аймагуудай, Эрхүү можын, Үбэр-Байгалай хизаарай 10 гаран түлөөлэгшэд ороно. Бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ – Валерия Осиповна Бабкинова.

Творческий коллектив «Аза хүсэл» создан для сохранения бурятского языка и старинных традиций. В коллективе более 10 человек – представители Забайкальского края, Иркутской области и районов Бурятии. Руководитель коллектива – Валерия Осиповна Бабкинова.