Ноябриин 7, 8-ай үдэрнүүдтэ уластамнай түрүүшынхиеэ «Арадай багша» гэһэн мүрысѳѳн эмхидхэгдэнэ. Тус хэмжээ ябуулгын гол удха, эрилтэнүүд тухай Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй юрэнхылэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Бавасан Цыренов тодорхойгоор хөөрэжэ үгэбэ.

С 7 по 8 ноября в Бурятии проводится I республиканский конкурс «Арадай багша–Народный учитель». Об идее, условиях и подробностях конкурса рассказал и.о. президента Всебурятской ассоциации развития культуры Бавасан Цыренов.