«Би томо болооб!» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгада айлшаар ерэһэн Ирина Шадаева басаган түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэеэ, болон буряад хэлэндээ дуратайгаа харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб!» наша маленькая участница Ирина Шадаева поделилась знаниями и любовью к родному языку.