Һүүлэй үедэ буряад хэлэн, тэрэниие шудалха хэрэг һэргэжэ, хүгжэжэ байна. Татьяна Мылзенова буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ хэрэгтэ өөрынгөө хубитаяа оруулна. Энээн тухай "Манай саг " дамжуулгадаа мэдэхэт.

В последнее время бурятский языка и его изучение набирает обороты. Татьяна Мылзенова вносит свой вклад в популяризацию изучения бурятского языка. Как именно, вы узнаете в программе «Манай саг».