«Би томо болооб» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгада айлшаар ерэһэн Мүнхэ-Булад Логинов түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэ, шадабарияа харуулаа.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб» наш маленький участник Мунко-Булат Логинов показал свои способности и любовь к родному языку.