Тус бүлгэм 2017 ондо байгуулагдаһан. Һанаа амар байжа шададаггүй ажаһуугшад хаягдашаһан гэр һэльбэн шэнэлжэ эхилһэн юм, харин мүнөө эндэ ерээдүйн чемпионуудые  бэлдэдэг болонхой.

Товарищество образовано в 2017 году. Неравнодушные жители начали с реконструкции заброшенного здания, а сегодня готовят будущих чемпионов.