Буряад Уласай засагай газар ай туруулэгшын орлогшо ябаhан, олониитын ажаябуулагша байhан буряад туруу эхэнэрнуудэй нэгэн Лидия Чимитовна Нимаевагай мунхэ дурасхаалда зорюулhан дамжуулганууд «Буряад ТВ» субагта харахыетнай уряалнабли.  

В авторском телепроекте Эрдэни Дагбаева мы расскажем о жизни и деятельности видного общественно-политического лидера Бурятии времен перестройки, а также 90-х годов Лидии Чимитовны Нимаевой. Смотрите передачу «Нүхэд дундаа» на телеканале Буряад ТВ.