Аяншалгын хүгжэлтэ, манай ороной болон дэлхэйн элдэб нютагуудһаа ерэһэн айлшадые угтан абаха оршон байгуулга – эдэ бүгэдэ тухай Буряад Уласай Аяншалгын сайд Алдар Доржиев хөөрэбэ.

Развитие туризма, инфраструктуры для приема гостей из разных уголков нашей страны и мира – обо всем этом рассказал министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.