Дамжуулгын айлшан Анатолий Сыренов түрэл хэлэнэй өөрын хараа, ойлгосотой хубаалдаба.

Гость программы Анатолий Сыренов поделился своим видением и пониманием бурятского языка.