«Аэлита» гэһэн эмхи зургаан тулиһан зондо хамһалсаха, тэдэниие дэмжэхэ зорилготой хүдэлдэг газар юм. Арюна Мылзенова аяар 5 жэлэй туршада нүхэртэеэ хамта наһажаал болон эрэмдэг бэетэй зондо туһалжа, энхэргэнээр хандажа, ниигэмэй талаар ехэ туһаламжа үзүүлжэ байдаг. Ээлжээтэ дамжуулгадаа  бидэ энэ хүнтэй танилсангаа, хэжэ байһан ажалһаань нэгэл хэһэг харуулхабди. Юундэб гэхэдэ, энэ бүлын дүүргэжэ байдаг үүргэ аргагүй ехэ, юугээршье сэгнэшэгүй.

«Аэлита» – это место, где пожилые люди и инвалиды получают поддержку, качественный уход и заботу. Арюна Мылзенова вместе с мужем уже на протяжении 5 лет предоставляют социальную помощь на территории республики. В очередном выпуске программы «Энэрхы сэдьхэл» мы познакомимся с  ней и покажем только часть их деятельности, так как об их бесценной проделанной работе можно говорить очень много.