Ивалгын аймагай Захиргаанай Толгойлогшын орлогшо Зоригто Доржиев аймагтаа  ямар ажал ябуулжа  байһанаа  хөөрэбэ.

О развитии и жизни Иволгинского района рассказал заместитель главы Зоригто Доржиев.