"Би томо болооб" дамжуулгымнай хабаадагша һуралсалай хэрэгсэлнүүд буряад хэлэн дээрэ яажа нэрлэгдэдэг бэ гэжэ мэдэхэ болобо. Суг хамта түрэл хэлэеэ шудалая!

"Би томо болооб". Наш маленький участник программы узнал, как называются на бурятском языке школьные принадлежности. Давайте изучать родной язык вместе!