Манай дамжуулгын айлшан - залуу мэргэжэлтэн, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин магистрант Мүнхэ-Зула Ли мүнөө зундаа шэнэ халаан болохо оюутадые абаха харэгтэ хабаадаhанаа, хамта hураhан нүхэд тухайгаа болон мүнөө тэдэ хаана ажалланаб гэжэ хөөрэбэ.

Наша гостья Мунхэ-Зула Ли рассказала о том, как нынче проходил набор абитуриентов в БГУ, о своих однокурсниках, которые почти все работают в школе, а также о творчестве писателей из Джиды.

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова