Улас түрын «Бэлиг» түбэй захирал Баир Балданов буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар ямар ажал ябуулжа байдагаа, ямар номуудые хэблэдэг бэ, урдахи түсэбүүдээ хөөрэжэ үгэбэ.

Какую работу выполняет республиканский центр «Бэлиг», что делает для развития и сохранения бурятского языка, какие книги издает – в беседе с директором центра Баиром Балдановым.