Селенгинский район. Этот район имеет древнюю историю, уходящую корнями вглубь веков. В этом фильме вы увидите сегодняшнюю жизнь района. Мы расскажем о людях, которые искренне любят родную землю и своими руками благоустраивают села, строят школы и сады, возрождают древние ремесла и многое другое, сохраняют исконные традиции, передавая их молодому поколению.

Сэлэнгын аймаг. Энэ аймаг эртэ урдын, хэдэн зуугаад жэлнүүдэй саанаһаа түүхэтэй. Энэ фильмдэ аймагай мүнөөдэрэй ажабайдал харахат. Түрэл дайдадаа захагүй дуратай, өөрынгөө гараар хүдөө нютагуудаа болбосон түхэлтэй болгожо, һургуулинуудые, сэсэрлигүүдые болон олон тоото бусадые барижа байдаг, анханайнгаа заншал гуримуудые сахижа, ургажа ябаа залуу һүрэгтөө дамжуулжа байдаг хүнүүд тухай хөөрэхэбди.