Манай дамжуулгын айлшан - Соёлма Бадмацыренова, “Амар мэндэ” гэhэн соёл-болбосоролой түбэй буряад хэлэнэй багша сэсэрлигэй үхибүүдтэ, наhатайшуулдашье түрэл хэлэеэ заадаг тухайгаа болон шүлэг бэшэхэ абьяас хаанаhаа үндэhэтэйб гэжэ хөөрэжэ, номуудтаяа танилсуулба.
Наша гостья - Соёлма Бадмацыренова, учитель бурятского языка Культурно-образовательного центра «Амар мэндэ!» рассказала о своем опыте работы в детском саду, о преподавании бурятского языка в «Амар мэндэ!», а также познакомила со своими книгами стихов.
Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова