О жизни в доме-интернате  для престарелых и инвалидов смотрите в очередном выпуске  про-граммы «Энэрхы сэдьхэл».
Наһатай болон эрэмдэг зоной байдал тухай Хурамхаанай интернат байшанһаа ээлжээтэ дамжуулгадамнай.