Манай дамжуулгын айлшан мэдээжэ дуушан, шүлэгшэн, олон тоото шүлэгүүдэй, дуунуудай автор Сэсэг Бадмаева өөрынгөө зохёохы ажал тухай, шүлэг бэшэдэг хүнэй хүндэ зам, ирагуу мүрнүүдэй, дуу хүгжэмэй үндэhэн хаанаhааб, хүн гээшэ энэ дэлхэй дээрэ ямар уялгатай байха  ёhотойб гэжэ hанамжаараа хубаалдаба.
Сэсэг Бадмаева - певица, автор многих песен и стихов, рассказала об истоках своих стихов и песен, поделилась своими мыслями о природе творчества.