Хууха хэды саг соо үмхирдэг бэ? Хууха дахинаа үйлэдбэридэ ороходоо бүхыдөө ородог гү? Иимэл хэмээр хэрэглээд байбалнай хууха 2050 он багаар хэды шэнээн болоод байхаб? Эдэ асуудалнуудтаа харюу энээхэн дэлгэсэй зурагһаа абахат.

Сколько разлагается пластик? Весь ли пластик перерабатывается? Сколько будет пластика к 2050 году, если продолжать активно использовать его? Ответы узнаете из этого ролика.