Яруунын аймагай Захиргаанай толгойлогшо Чингис Цыренжапов аймагайнгаа ажабайдал, хүгжэлтэ, удаадахи түсэбүүд тухайгаа хөөрэжэ үгэбэ.  

Руководитель Администрации МО «Еравнинского района» Чингис Цыренжапов, о жизни района, развитии и планах.