Аймагуудта гэр бүлэнүүдые гүрэнэй талаһаа дэмжэлгэ, ажаһуугшадтай болон үүргэ тухай ажал ябуулга. Ээлжээтэ “Энэрхы сэдьхэл” дамжуулгадамнай хабаадагша Арюна Жигжитова, Хурамхаа-най аймагай захиргаанай хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын таһагай гол мэргэжэлтэн.

О государственной поддержке семей в районе, работе с населением и призвании. Героиня оче-редного выпуска программы «Энэрхы сэдьхэл» - Арюна Жигжитова,  ведущий специалист отдела социальной защиты населения по Курумканскому району.